Προκάτ περιπέτειες κρύβουν 10 κωδικοί

Απαντήσεις
για τη συμπλήρωση «καυτών» κωδικών της φορολογικής δήλωσης που επηρεάζουν τον
λογαριασμό στο εκκαθαριστικό σημείωμα και κρύβουν περιπέτειες με την Εφορία
δίνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το πρώτο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι φέτος για πρώτη φορά η
Εφορία θα έχει προσυμπληρώσει κωδικούς για εισοδήματα, φόρους και τεκμήρια και
μάλιστα χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής
τους από τον φορολογούμενο.

Οι κωδικοί που προσυμπληρώνονται είναι οι 301-302, 303-304, 321-322 και
317-318 (πίνακας μισθωτών υπηρεσιών) 313-314, 315-316, 333-334, 609-610,
603-604,605-606 (πίνακας παρακρατηθέντων φόρων). Η προσυμπλήρωση γίνεται με τα
αρχεία του Taxis που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών
βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς.

Σε περίπτωση που έχετε έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα
στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να προβείτε στις
ακόλουθες ενέργειες:

Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως
αυτοκίνητα, δαπάνες κ.λπ.).

Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.

Εάν μέχρι την 28η Μαρτίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των βεβαιώσεων) διαπιστώσετε ότι δεν έχουν προσυμπληρωθεί
οι κωδικοί με τα στοιχεία της βεβαίωσης, επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον
φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο
βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής
υποβολής της με βάση την ΠΟΛ 1039/03-02-2014.

Εφόσον ο εργοδότης υποβάλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και
ενημερωθούν τα αρχεία σας, θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής και
θα μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της δήλωσης Ε1.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλει τη βεβαίωση αποδοχών ή
συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης
που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει πληροφόρηση.
(Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε στη ΔΗΛΕΔ τις σχετικές
βεβαιώσεις.)

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών
σας είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει να προβείτε
στις ακόλουθες ενέργειες:

Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως
αυτοκίνητα δαπάνες κ.λπ.).

Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον φορέα και σε περίπτωση
λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή ο φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά
εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης, βάσει της ΠΟΛ 1039/2014.

Ο μίτος για… τον φορολαβύρινθο
Στον λαβύρινθο των φορολογικών δηλώσεων βρίσκονται φορολογούμενοι και λογιστές
καθώς καθώς η πύλη για την υποβολή άνοιξε από τις 20 Μαρτίου ενώ η προθεσμία
λήγει στις 30 Ιουνίου. Απαντήσεις για τη συμπλήρωση κωδικών της δήλωσης που
επηρεάζουν τον λογαριασμό στο εκκαθαριστικό σημείωμα δίνει η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ο γιος μου συμπλήρωσε τα 18 και είναι προστατευόμενο μέλος μου.
Πρέπει να αποκτήσει ΑΦΜ;

Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ΑΦΜ προκειμένου να τα
συμπεριλά- βετε ως προστατευόμενα μέλη στη δήλωσή σας.

Θέλω να δηλώσω προστατευόμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω;

Τον πίνακα 9 με τα στοιχεία τους και αυτόματα θα συμπληρωθεί στον ίδιο
πίνακα ο αριθμός των τέκνων σας. Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ για όλα τα
προστατευό- μενα μέλη και επιπλέον τον ΑΦΜ για τα ενήλικα μέλη.

Πώς καταχωρίζεται ακίνητο που ανήκει σε ανήλικο;

Εφόσον δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε1, καταχωρίζεται στο Ε2 του γονέα και
στα στοιχεία ενοικιαστή γράφουμε ότι ανήκει στο παιδί. Αν από το ακίνητο
εισπράττονται ενοίκια αυτά προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το
μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα.

Εχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2013, πώς το δηλώνω;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισαγάγετε και τα στοιχεία της άλλης
κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρίσετε και θα επιλέξετε μεταφορά
στη δήλωση.

Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά μεταφορά στη
δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα
5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα
μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για τη σύζυγο.

Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία ενός ακινήτου;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο για να σας ανοίξει ο πίνακας με την εικόνα
των ακινήτων σας. Επιλέγοντάς τα μπορείτε να τροποποιήσετε τα περιγραφικά
στοιχεία όπως εμφανίζονται και να τα χαρακτηρίσετε ως κύρια ή δευτερεύουσα
κατοικία. Στη συνέχεια κάνετε Μεταφορά στη Δήλωση με τα διορθωμένα στοιχεία. Οι
αλλαγές αφορούν μόνο τη συμπλήρωση του Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή
σας εικόνα την 1η/1/2013.

Ποιος είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος;

Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ή πάνω στον
μετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης θα συμπληρώσετε 999999999.

Το ακίνητό μου δεν ηλεκτροδοτείται μετά από αίτηση διακοπής και
επομένως δεν έχω αριθμό παροχής. Τι πρέπει να συμπληρώσω στον αντίστοιχο
κωδικό;

Δεν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθμό παροχής αφού είναι ένας μοναδικός
αριθμός ο οποίος αναγράφεται πάνω στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
(ρολόι). Θα τον αναζητήσετε σε παλιότερους λογαριασμούς.

Πώς συμπληρώνω ένα κενό ακίνητο (οικία, γραφείο, κλπ.);

Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων περιγράφετε το ακίνητο
στις αντίστοιχες στήλες. Στα στοιχεία ενοικιαστή, στο πεδίο ονοματεπώνυμο
γράφετε τη λέξη κενό, στο πεδίο αριθμός φορολογικού μητρώου δεν γράφετε τίποτα
και στη διάρκεια ενοικίασης γράφετε τους μήνες που το συγκεκριμένο ακίνητο
παρέμενε κενό, τέλος στο πεδίο ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε το ποσοστό που
σας ανήκει (χωρίς το σύμβολο %).

Πότε υποβάλλονται τα συμπληρωματικά έντυπα (Ε2 και Ε3);

Πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο
Ε1), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικά.

Πηγή:http://www.ethnos.gr

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

Uncategorized

“Παντελής έλλειψη στρατηγικής και σχεδίου για νέο Νοσοκομείο στην Πρέβεζα”

14/10/2020, 4:22 μμ

Uncategorized

Κώστας Μπάρκας: «Αδιαφορία της κυβέρνησης για το απλήρωτο επικουρικό προσωπικό στις Δομές Υγείας της Πρέβεζας»

12/10/2020, 11:15 πμ

Uncategorized

Δωρεάν αναλύσεις εδάφους για ελαιοπαραγωγούς του δήμου Ν. Σκουφά

05/09/2020, 10:12 πμ

Uncategorized

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δικαιούνται την έκπτωση ενοικίου 40% για τον μήνα Ιούνιο

12/06/2020, 11:38 πμ

Uncategorized

Η μάσκα revitalizing ανεκτίμητη αξία τα μάτια σου!

05/05/2020, 5:08 μμ

Uncategorized

Σχόλιο της ΚΝΕ για την κατάθεση του νομοσχεδίου για την παιδεία Μεγάλη Τετάρτη

15/04/2020, 3:56 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites