Την ΕΦΕ Πρέβεζας την έχουν μόνο για τα stand . . .

Κάνουν έκθεση φωτογραφίας στην Πρέβεζα και την ΕΦΕ την έχουν μόνο για effect …
Διαβάστε όλη την αλληλογραφία η οποία πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην ΕΦΕ Πρέβεζας και την NExt Com ανάδοχο του imake, η οποία μας δείχνει ότι στην ΕΦΕ Πρέβεζαςδεν ζητήθηκε η συμμετοχή με τα έργα της αλλά …
ΠΡΟΣ: ΕΦΕΠ
ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ STAND»
Αξιότιμοι κύριοι,
Ο Δήμοσ Πρέβεζασ είναι εταίροσ του έργου ‘’I ΜΑΚΕ’’ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαΰκού
Προγράμματοσ εδαφικήσ ςυνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013. Τμήμα του έργου
αποτελεί και η δημιουργία έκθεςησ φωτογραφίασ ςτο Φεςτιβάλ ΙΜΑΚΕ τησ
Πρέβεζασ (30-31/8, 1/9).
Για τισ ανάγκεσ τησ έκθεςησ θα ςασ παρακαλούςαμε να μασ παραχωρήςετε τα stands
που έχει ο οργανιςμόσ ςασ και τα οποία χρηςιμοποιείτε ςτισ εκθέςεισ ςασ.
Σασ ευχαριςτούμε εκ των προτέρων και ευελπιςτούμε ςτη θετική ςασ ανταπόκριςη.
Με εκτίμηςη,
Για το πρόγραμμα ΙΜΑΚΕ
Κωνςταντίνα Μπαλτά

19.07.2013


Προς: iΜΑΚΕ (υπόψη κας Κωνσταντίνας Μπαλτά)


Θέμα: «Αίτημα παραχώρησης σταντ για τη διεξαγωγή έκθεσης φωτογραφίας στο Φεστιβάλ ΙΜΑΚΕ της Πρέβεζας (30-31/8, 1/9)»

Σε απάντηση του από 17.07.13 αιτήματός σας, που αφορά στην παραχώρηση σταντ για την έκθεση σας στην παραλία της Πρέβεζας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

• Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία – παράρτημα Πρέβεζας ιδρύθηκε το 2007 στην Πρέβεζα από ανθρώπους με μεγάλη αγάπη και μεράκι για τη φωτογραφία.
• Σήμερα αριθμεί 125 μέλη
• Από το 2008 έως σήμερα διοργανώνει κάθε χειμώνα ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια φωτογραφίας που αφορούν στην τεχνική αλλά και στην αισθητική της φωτογραφίας.
• Επίσης από το 2011 διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα φωτογραφίας για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου
• Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς η ΕΦΕ Πρέβεζας φιλοξένησε μία έκθεση φωτογραφίας και 4 σημαντικούς προσκεκλημένους από το χώρο της φωτογραφίας, όπου παρουσίασαν υψηλού επιπέδου διαλέξεις ή εξειδικευμένα σεμινάρια και ένα διαγωνισμό φωτογραφίας για μαθητές γυμνασίου λυκείου σε συνεργασία με την Δ/νση 2/θμιας εκπαίδευσης Πρέβεζας.
• Από το 2008 έως σήμερα διοργανώνει εκθέσεις φωτογραφίας κάθε χρόνο ανελλιπώς στην παραλία της Πρέβεζας με θέματα που προβάλλουν την πόλη της Πρέβεζας, την πολιτιστική της κληρονομιά, αλλά και τους κατοίκους της.
• Με τον τρόπο αυτό παρέχει δημιουργική διέξοδο στους πολίτες και τους μαθητές της πόλης διοργανώνοντας μαθήματα, σεμινάρια, εκθέσεις, φωτογραφικές εξορμήσεις – εκδρομές. Η παρουσία της ΕΦΕ στην πόλη της Πρέβεζας, είναι συνεχόμενη, ενεργητική, υπεύθυνη και η δράση μας στοχεύει στο να διευρύνουμε αφ’ ενός τον κύκλο των συμπολιτών μας που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με τη φωτογραφία και αφ’ έτερου να εμφυσήσουμε στη νέα γενιά την αγάπη για τη φωτογραφία και μέσα από αυτή στην δημιουργική ενασχόληση.
• Η ΕΦΕ Πρέβεζας ουδέποτε έχει χρηματοδοτηθεί από κρατικό φορέα, τα έσοδα της βασίζονται στις συνδρομές των μελών της (20 ευρώ ετησίως) και όποτε έχει υπάρξει ανάγκη για την υλοποίηση κάποιων εκδηλώσεων στηρίζεται στην προσωπική εργασία, την επιπλέον οικονομική ενίσχυση των μελών της και την ανταλλακτική στήριξη επαγγελματιών της πόλης (εκτύπωση αφισών, φιλοξενία ομιλητών σε ξενοδοχείο κλπ.).
• Το πρόγραμμα «I-MAKE πρόβαλλε την πόλη σου μέσα από την τέχνη σου»,  συνολικού προϋπολογισμού 256 χιλιάδων ευρώ, όπως διαβάσαμε στην παρουσίαση του προγράμματος στον τύπο, διενεργείται από την ανάδοχο εταιρεία NEXT COME, για λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας.
• Εντύπωση προκαλεί πως τόσο η εν λόγω εταιρεία, όσο και ο Δήμος Πρέβεζας δεν απευθύνθηκε στην ΕΦΕ Πρέβεζας, για οτιδήποτε αφορά τη διοργάνωση του προγράμματος και έχει σχέση με τη φωτογραφία, παρά μόνο κοινοποιώντας μας, τις ήδη δημοσιευμένες στον τύπο ανακοινώσεις. Επέλεξε να λειτουργήσει χωρίς την αφιλοκερδή βοήθεια που μπορούσαν τα μέλη μας να προσφέρουν. Επέλεξε να διοργανώσει φεστιβάλ φωτογραφίας, χωρίς το μοναδικό φωτογραφικό σύλλογο ερασιτεχνών της πόλης, που έχει αποδείξει έμπρακτα πως συνεισφέρει στην «Προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ολοκλήρωσης».
• Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι το έργο (συνολικού προϋπολογισμού 256.000 ευρώ) απευθύνεται σ ένα ερασιτεχνικό σωματείο, που προσπαθεί να επιβιώσει από ίδια μέσα, για την παραχώρηση των σταντ που διαθέτει και απέκτησε μετά από την ευγενική χορηγία συμπολίτη μας.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι, ο σύλλογος μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημά σας.

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε απάντηςη τησ από 19.7.2013 επιςτολήσ ςασ θα θέλαμε να ςασ γνωρίςουμε τα 
εξήσ:
Η εταιρεία Next Com είναι ανάδοχοσ του Έργου «ΙΜΑΚΕ» ύςτερα από διαγωνιςτική 
διαδικαςία την οποία προκήρυξε ο Δήμοσ Πρέβεζασ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαΰκού 
Προγράμματοσ εδαφικήσ ςυνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013.
Στο πλαίςιο του Έργου προβλεπόταν η έκθεςη φωτογραφίασ ςτο Φεςτιβάλ IMAKE
τησ Πρέβεζασ. Η διαδικαςία δεν ςυμπεριελάμβανε ςεμινάρια φωτογραφίασ όπωσ οι 
υπόλοιπεσ δράςεισ αλλά την αποτύπωςη του πολιτιςμού τησ Πρέβεζασ μέςα από το 
φωτογραφικό φακό νέων εραςιτεχνών ηλικίασ 15 – 35 ετών. Στο πρώτο ςτάδιο τησ 
πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ κανένα από τα μέλη τησ ΕΦΕΠ δεν δήλωςε 
ςυμμετοχή, δημιουργώντασ πραγματική απορία, καθώσ βάςει των προηγούμενων 
δράςεών ςασ η εθελοντική ςυμμετοχή των μελών ςασ μάλλον είχε εξαρχήσ 
θεωρηθεί αυτονόητη.
Σε δεύτερο επίπεδο και εφόςον η πρόςκληςη άνοιξε εκ νέου ςασ εςτάλη και πάλι 
επιςτολή η οποία ςασ πληροφορούςε ότι ο περιοριςμόσ τησ ηλικίασ δεν αποτελεί 
πλέον κριτήριο αποκλειςμού καλώντασ ςασ να ενημερώςετε τα μέλη ςασ που
ενδεχομένωσ ενδιαφέρονται να ςυμμετέχουν ςτισ εκθέςεισ φωτογραφίασ, ότι η 
εθελοντική τουσ ςυμμετοχή θα ςυμβάλει ςτη ςυλλογή μιασ ευρείασ γκάμασ φωτογραφικού υλικού που θα αναδείξει την πολιτιςτική κληρονομιά τησ περιοχήσ 
και την τουριςτική τησ ταυτότητα. Στην επιςτολή αυτή δεν απαντήςατε ποτέ ενώ 
και πάλι κανένα από τα μέλη ςασ δεν δήλωςε ςυμμετοχή ώςτε να ενιςχυθεί η 
ομάδα φωτογραφίασ.
Σε μια τρίτη απόπειρα να αποτελέςει ο ΕΦΕΠ με κάποιο τρόπο τμήμα του έργου 
ΙΜΑΚΕ ςασ αποςτείλαμε επιςτολή ζητώντασ την παραχώρηςη των stands τα οποία 
διαθέτετε. Η εταιρεία μασ έχει 20ετή παρουςία ςτο χώρο τησ επικοινωνίασ, τησ 
διαφήμιςησ και τησ διοργάνωςησ μεγάλων εκδηλώςεων έχοντασ υλοποιήςει 
δεκάδεσ εκθέςεισ. Σε κάθε περίπτωςη τα stand αυτά ενοικιάςτηκαν. Στο πλαίςιο 
του έργου IMAKE αιτηθήκαμε την αντίςτοιχη διαδικαςία και η αρνητική ςτάςη τησ 
ΕΦΕΠ χωρίσ να προβεί ςε κανενόσ είδουσ διευκρίνιςη προκαλεί και πάλι απορία.
Σε κάθε περίπτωςη η πραγματική εντύπωςη προκαλείται από τη ςυνολική ςτάςη 
τησ ΕΦΕΠ απέναντι ςτο Πρόγραμμα το οποίο βάςει Σύμβαςησ όφειλε να 
προχωρήςει μέςω ςυγκεκριμένησ διαδικαςίασ την οποία και ακολούθηςε.
Με εκτίμηςη,
Για το πρόγραμμα ΙΜΑΚΕ
Κωνςταντίνα Μπαλτά
2/8/2013
ΠΡΟΣ: iMAKE (υπόψη κας Κωνσταντίνας Μπαλτά)
Σε απάντηση προηγούμενων επιστολών σας σχετικά με το πρόγραμμα Imake και την λέσχη μας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω, με την σημείωση ότι δεν θα μπούμε στη διαδικασία των ανταπαντήσεων.
Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να δυσκολέψουμε το πρόγραμμά σας, εκείνο που θέλουμε ξανά να εκφράσουμε, είναι η απορία μας για την επιδεικτική μας αγνόηση από τους συντελεστές του προγράμματος σε όλη τη διαδικασία της υλοποίησης του προγράμματος. Μας θυμηθήκατε όταν μας χρειαστήκατε για τα σταντ.
Προφανώς δεν κρίνατε ικανό το σύλλογο μας για τους σκοπούς του προγράμματος και ζητήσατε την κατά μόνας συμμετοχή των μελών μας στο πρόγραμμά σας. 
Κάτι τέτοιο δεν έγινε βέβαια σε όλες τις δραστηριότητες!
Μιλάτε για τους « …Πυλώνες του προγράμματος τα σεμινάρια – εργαστήρια που κάνουν πράξη την έννοια της συμμετοχής των νέων»
Μιλάτε για κοινωνική και πολιτιστική ολοκλήρωση «…. Αλλά κυρίως με την κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς μέσω της ενθάρρυνσης συμμετοχής σε σχετικές δράσεις».
Προφανώς η λέσχη μας και ειδικά το μαθητικό μας τμήμα, που με περισσή φροντίδα λειτουργούμε, δεν κινείται σε αυτό το πλαίσιο, δεν χρήζουν καμιάς υποστήριξης και ακόμη περισσότερο δεν είναι αξιοποιήσιμη η μικρή τους δράση και παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας.
Κύριοι σε ότι αφορά τον τομέα της φωτογραφία προκαλείτε με την πρακτική σας.
Οι κοινωνικές και πολιτιστικές ολοκληρώσεις δεν κόβονται και δεν ράβονται στα μέτρα που βολεύουν τον καθένα.
Αφήστε μας να κάνουμε την προσπάθεια μας και μη μας μπλέκετε στις δικές σας σκοπιμότητες και επιδιώξεις. 
Δημοσιεύουμε την απάντηση στα ΜΜΕ μαζί με την σχετική αλληλογραφία και καλούμε τους συμπολίτες στην έκθεση που θα πραγματοποιήσει ο σύλλογος μας από 3-17 Αυγούστου (μετατέθηκε λόγω της εκδήλωσης-διαμαρτυρίας  του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Πρέβεζας στον ίδιο χώρο στις 2/8/2013) στην παραλία της Πρέβεζας στο χώρο μπροστά από το Δικαστήρια.
Η έκθεση δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με την οικονομική συνεισφορά των μελών μας, έχει θέμα “Αντιθέσεις” και παρουσιάστηκε πριν από ένα μήνα στο 2o Φεστιβάλ Φωτογραφίας Μεσολογγίου όπου συμμετείχαν 10 ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα, όπου και απέσπασε επαινετικές κριτικές.
Το Δ.Σ.

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Γυρίσματα σε αρχαιολογικούς χώρους της Πρέβεζας για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 θα κάνει η ΕΡΤ

19/01/2021, 6:16 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Κορωνοϊός : 21 κρούσματα κορωνοϊού στην Π.Ε Πρέβεζας και 1 στην Π.Ε Ιωαννίνων

19/01/2021, 6:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας καταγγέλλει ολιγωρία στο θέμα των εμβολιασμών

19/01/2021, 5:27 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Κώστας Μπάρκας : «Η Νέα Δημοκρατία υιοθετεί πλέον το σύνολο των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξωτερική Πολιτική»

19/01/2021, 3:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης – κλοπής σε μονοκατοικία στο Καλαμίτσι Πρέβεζας

19/01/2021, 3:46 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο Όμιλος Ζηκίδη και η STIHL στηρίζουν το ΕΚΑΒ Πρέβεζας με εξοπλισμό καθαριότητας

19/01/2021, 2:05 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites