Τετάρτη, 18/07/2018

ΠΡΕΒΕΖΑ: Τρεις ειδικούς συνεργάτες ζητά ο Δήμαρχος!

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3854/2007 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012.
4. Την ανάγκη πλήρωσης τριών θέσεων ειδικών συνεργατών
Ανακοινώνει
Την ανάγκη πλήρωσης τριών (3) θέσεων ειδικών συνεργατών με αντικείμενο και
προσόντα ως εξής:
Ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό για να παρέχει συμβουλές και
εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά η προφορικά μέσα στον κύκλο των γνώσεων του σε
τεχνικά θέματα (μελέτες – έργα) .
Ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό για να παρέχει συμβουλές και
εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά η προφορικά μέσα στον κύκλο των γνώσεων του σε
θέματα διεκδίκησης και ένταξης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων
χρηματοδότησης, σύνταξης και παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος
καθώς και παρακολούθησης ενεργειακών προγραμμάτων που αφορούν το Δήμο.
Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγο Μηχανικό Έργων Υποδομής για να παρέχει
συμβουλές και εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά η προφορικά μέσα στον κύκλο των
γνώσεων του σε θέματα διεκδίκησης και ένταξης Ευρωπαϊκών και Εθνικών
προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του ν.3584/2007
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά και τυπικά
προσόντα διορισμού.
4. Βιογραφικό Σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει την
επαγγελματική του εμπειρία
Η επιλογή των Ειδικών Συνεργατών θα γίνει από Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει
κατά την κρίση του για την καταλληλότητα των προσλαμβανομένων σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει
να υποβληθούν στο Δήμο Πρέβεζας μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την
επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία Τοπική Εφημερίδα του Νομού, στην ιστοσελίδα
του Δήμου Πρέβεζας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό
ανάρτησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ